Energopārvaldība - ISO 50001

- Piedāvājam energopārvaldības monitoringa sistēmu vai energoefektivitātes monitoringa sistēmu www.energodati.lv

- Palīdzam sagatavot Jūsu organizāciju vai uzņēmumu ISO 50001 auditam

- Palīdzam veikt energopārvaldības sistēmas ISO 50001 audita iepirkumu

Energopārvaldības sistēmas ISO 50001 sertifikāts nodrošina Jums atbilsību ES direktīvai 2012/27/ES un atbrīvo no nepieciešamības veikt obligāto rūpniecisko energoauditu. Dažiem uzņēmumiem ISO 50001 nodrošina iespēju saņemt OIK atlaides

Telemetrija ir energopārvalības stūrakmens

Kas ir "Energopārvaldība" un kāpēc ir svarīgi "mērīt"? 

Latvija saskaras ar vēl nebijušiem izaicinājumiem, kurus rada aizvien lielāka atkarība no enerģijas importa un energoresursu trūkums. Energoefektivitāte ir vērtīgs līdzeklis šo problēmu risinā­šanai. Tā uzlabo Latvijas energoapgādes drošību, paze­minot primārās enerģijas patēriņu un samazinot enerģijas importu. Pārejai uz energoefektīvāku ekonomiku būtu jāpaāt­rina arī inovatīvu tehnoloģisko risinājumu izplatība un jāuzlabo rūpniecības konkurētspēja Latvijā, stiprinot ekonomikas izaugsmi un radot augstas kvalitātes darb­a vietas vairākās nozarēs, kas saistītas ar energoefektivitāti. (Avots: ES direktīva 2012/27/ES).

Jebkura organizācija vai uzņēmums, kas ražo vai veic pakalpojumus, patērē enerģiju. Svarīgi ir tas, kas patērē enerģiju un nevis tas, kuram pieder telpas vai kas piegādā enerģiju. Mērķis ir palīdzēt padarīt vairāk darbu patērējot tik pat enerģijas.

Energodata.lv pakalpojumu klāstā ir instrumenti ar kuru palīdzību uzņēmumi un organizācijas var ērti plānot, veikt un analizēt energoefektivitātes pasākumus.

Piedāvājam pilnu energopārvaldības risinājumu, kas sastāv no:

- Energopārvaldības standarta ISO 50001 (ieviešana, audits),

- Enerģijas patēriņu monitoringa sistēmas,

- Pieredzes, kas atļauj sabalansēti pielāgot energopārvaldību un programmatūras uzņēmumam vai organizācijai.