Viedo tīklu programmatūra EMCOS

EMCOS Corporate programmatūras īpašības:

• sistēma radīta lielam skaitam skaitītāju, objektu un lietotāju, kas visvairāk arī radīja ietekmi uz programmnodrošinājuma arhitektūru: datu bāzu serveris (ORACLE); datu savākšanas serveris un WEB-serveris; skaitītāju un objektu daudzums neietekmē programmatūras ātrdarbību. Elektrības tarifi ir iekļauti sistēmas pamatdarbībā.

• sistēma ir sertificēta un paredzēta, kā dažādu energonesēju monitoringam un komercuzskaitei ar iespēju kontrolēt uzskaites radījumus, kas ir izmantojami uzņēmumu finanšu norēķinos;

• sistēmai ir nodrošināta diskrētu signālu pieslēgšanas iespēja (apkures katlu bojājums, signalizācija, relejaizsardzības moduļi), ar iespēju integrēt augstākminēto aparatūru komercuzskaites loģikā;

• sistēma nodrošina sakaru kanālu ar vairāku simtu skaitītāju tipu, kas vienlaikus rāda iespēju paplašināt sistēmas funkcionalitāti nākotnē;

• programma satur arī analītisku apakšsistēmu, kura nodrošina datu ticamības pārbaudi, ar mērķi novērst nekorektu datu pieplūdi vai konstatēt enerģija nepieļaujamo patēriņu vai zādzības gadījumus.

Automatizētā enerģijas informatīvi – mērīšanas komercuzskaites sistēma (EMS) EMOS Corporate (Energy Monitoring System) radītā elektroenerģijas, siltumenerģijas, gāzes un ūdens (tvaika, saspiestā gaisa u.c.) operatīvās uzskaites organizācijai uzņēmumu, korporāciju, tīklu un nacionālajā līmenī.

 Automatizētā informatīvi – mērīšanas enerģijas komercuzskaites sistēma „Emcos”

Automatizētā enerģijas informatīvi – mērīšanas komercuzskaites sistēma (EMS) EMOS Corporate (Energy Monitoring Commercial System) radītā elektroenerģijas, siltumenerģijas, gāzes un ūdens (tvaika, saspiestā gaisa u.c.) operatīvās uzskaites organizācijai uzņēmumu, korporāciju, tīklu un nacionālajā līmenī.
Nelieliem lietotājiem (daži skaitītāji) ir radīta versija EMCOS Local.

EMS radīšanas mērķis:
elektroenerģijas, ūdens, siltuma, gāzes un citu energonesēju daudzuma mērīšana, kas ļauj noteikt uzskaitīto resursu vērtības un tālāk izmantot tos uzņēmuma finanšu norēķinos;
nepārtrauktā monitoringa nodrošināšana energoresursu patēriņu īslaicīgai un ilglaicīgai plānošanai;
iespēja, nepieciešamības gadījumā pievienoties elektroenerģijas vairumtirdzniecības tirgum;
informācijas apmaiņas iespēja ar enerģijas piegādātāju uzņēmumiem.

EMCOS sistēma ir daudzfunkcionālais mērīšanas komplekss ar virkni komponējamām mērītājierīcēm, papildus datu savākšanas un pārraides ierīcēm.
EMCOS sistēmu projektē konkrētiem objektiem (tipveida objektu grupām) un atsevišķiem komponentiem (tehniskajam aprīkojumam). Sistēmu nodot gatava produkta veidā tieši ekspluatācijas objektā, saskaņā ar sistēmas projekta dokumentāciju.
EMCOS tipa sistēmas var izmantot autonomi kā arī sarežģītu daudz līmeņu sistēmu sastāvā.
Sistēmas izstrādātājs ir lietuviešu uzņēmums AS „Sigma Telas” un ir sertificētā vairākās valstīs (sk. att. 1.).
EMCOS sistēma hierarhiski sastāv no vairākiem līmeņiem:
skaitītāji un koncentratori, kas ir informācijas avoti;
vadības bloki ar vairāku interfeisu atbalstu, kas nodrošina datu pārraidi caur RS232, RS485 vai strāvas cilpu, Ethernet, modemu, GSM modemu (tajā skaitā arī ar GPRS atbalstu), kā arī caur radio signālu;
datu savākšanas serveris (-i) – ir viens no lokālo lietotāju sistēmu pamāta komponentiem (uzņēmumā, elektrostacijā u.tml.). Datu savākšanas serveris (-i) nodrošina komunikāciju ar aparatūru un datu arhīvu korekto aizpildīšanos;
klientu programmu nodrošinājums – programmu pakete datu pārlūkošanai, kā no arhīviem, tā arī tieši pēc pieprasījuma no konkrēta skaitītāja, reāla laika animācijas shēmas, atskaišu ģenerācijas programmas. Tīkla tipa sistēmas izbūves gadījumā, pieslēdzamo klientu skits nav ierobežots. Gadījumos, kad tiek izmantota „Emcos - Corporate” versija klientu programmu instalācija nav nepieciešama – doto funkciju nodrošina interneta pārlūkprogramma, pieslēdzoties klāt pie enerģijas uzskaites sistēmas portāla.

Pie Emcos sistēmas ir iespējams pieslēgt šādus elektroenerģijas skaitītājus: Elgama, ABB, Elster u.c.; siltumenerģijas un gāzes skaitītājus: SensyCal ABB, Danfoss, Endress+Hauser, EMCO, Iskra, DPFC, Landis&Gyr/Siemens, Actaris u.c; ūdens skaitītājus: Siemens, Zenner u.c., kopā vairāk par 100 skaitītāju.

Informatīvo sistēmu veido:
informācijas klasifikācijas un kodēšanas sistēmas
datu struktūru apraksts
ekspluatācijas un tehniskā dokumentācija
iekšējā informācija:
komerciālā (norēķinu) informācija, kas ir izmantojamā finanšu norēķinos par patērētiem energoresursiem
tehniskā informācija, kas var būt izmantojamā aprēķinu uzdevumos (fizisko lielumu vērtību mērīšana: jauda, spriegums, fāzes strāvas)
dienesta informācija par uzskaites ierīču stāvokli (notikumu žurnāli, notikumi reģistrs)
izejas (atskaišu) informācija (akti, tabulas, grafiki).

Informatīvā sistēma nodrošina:
mērītājierīču informācijas savākšanu, apstrādi un glabāšanu
saņemto datu vizualizāciju, analīzi un nepieciešamu atskaišu sagatavi
tehnisku un programmu līdzekļu funkcionalitātes monitoringu
parametru konfigurāciju un regulēšanu

Informatīvā nodrošinājuma galvenās sastāvdaļas:
informācijas savākšanas, informācijas datu failu saglabāšanas, audita informācijas apkopošanas programmas
programmnodrošinājums, kas ļauj veidot katram lietotājam paredzētās atskaišu formas
programmas, kas nodrošina piekļuvi pie informācijas par skaitītāju momentānām vērtībām

„Emcos-Corporate”

Izmanto objektiem ar neierobežoto uzskaites punktu skaitu.


1.att. Lokālā līmeņa struktūras shēmas piemērs

EMS darbību nodrošina trīs serveri:
WEB serveris, kas kalpo datu nodošanai uz APM. Lietotāja interfeisa izbūvē ir izmantotas WEB tehnoloģijas.
Datu savākšanas serveris nodrošina datu savākšanu un pārraidi uz komercuzskaites datu bāzi.
Datu bāzu serveris Oracle SQL Server ir izmantots informācijas glabāšanai un apstrādei.

Datu pārraide starp programmu moduļiem tiek nodrošināta ar Windows COM (DCOM) tehnoloģiju palīdzību, datu nodošana lietotājiem caur WEB-serveri ir nodrošināta ar HTTP protokola palīdzību.
Šī līmeņa enerģijas kontroluzskaites informācijas nodrošinājums sastāv no:
informācijas klasifikācijas un kodēšanas sistēmas;
datu struktūru apraksta;
ekspluatācijas un tehniskās dokumentācijas;
EMS iekšējas informācijas;
komerciālās (norēķinu) informācijas, kas ir izmantojama finanšu norēķinos par izlietotiem energoresursiem;
tehniskās informācijas, kas var būt izmantojamā energoresursu aprēķinu uzdevumos (fizisko lielumu vērtību mērīšana: jauda, spriegums, fāzes strāvas, spiediens, apjoms u.t.t.);
dienesta informācijas par uzskaites ierīču stāvokli (notikumu žurnāli, notikumi reģistrs);
izejas (atskaišu) informācijas (akti, tabulas, grafiki).

2.att. Lokālā līmeņa sistēmas informatīvā daļa

Galvenās funkcionālās apakšsistēmas:
datu savākšanas apakšsistēma
datu ticamības apakšsistēma
monitoringa apakšsistēma
reālā laika pieprasījumu apakšsistēma
vizualizēšanas apakšsistēma
drošības apakšsistēma
konfigurācijas apakšsistēma
apakšsistēma datu apmaiņai ar ārējām sistēmām.

EMS automatizēto procedūru (funkciju) sastāva:
energoresursu kumulatīvā patēriņa automātiskā mērīšana ik 15, 30 un 60 minūtes;
uzskaites punktu momentāno vērtību automātiskā nolasīšana;
sinhronizētā kopējā sistēmas laika mērīšana un uzturēšana;
mērīšanas procesu pavadošo notikumu automātiskā reģistrācija;
izmērīto datu automātiskā savākšana;
mērīšanas procesā reģistrēto notikumu žurnālu automātiskā savākšana;
saņemtas informācijas apstrāde;
reglamentētās informācijas nodošana sistēmā reģistrētiem lietotājiem elektroniskajā (faila) vai drukas formātā;
datu savākšanas, apstrādes un nodošanas pavadošo notikumu reģistrācija;
komerciālās, tehniskās un dienesta informācijas glabāšana;
tehnisku līdzekļu un programmnodrošinājuma konfigurācija un ieregulēšana;
nesankcionētās pieejas mēģinājumu fiksācija;
iekārtu darbības un programmnodrošinājuma diagnostika;
tehnisku līdzekļu, programmu un informācijas nodrošinājuma funkcionēšanas kļūdu statistikas savākšana;
lietotāju un ekspluatācijas personāla kļūdu, darbojoties ar programmnodrošinājumu, fiksācija, diagnostika un reģistrācija;
lietotāju un automātiski izpildāmo procesu un atļauto darbību neievērošanas fiksācija, diagnostika un reģistrācija;
automatizētā nepieciešamu atskaišu ģenerācija, ieinteresētām organizācijām datu izsūtīšana un datu saņemšana no citām sistēmām.
Visi EMS uzskaites punktu dati, sakāru parametri un cita, ar konfigurāciju saistītā informācija glabājas datu bāzē.
Katram uzskaites punktam pastāv iespēja noteikt dažādus nolasīšanas (arhivēšanas) parametrus, ar norādi, kādi dati ir nepieciešami.
Katram uzskaites punktam pastāv iespēja noteikt datu kavējuma laiku, kuram beidzoties, nosūta automātisku avārijas izziņu. Izziņu adresāti, tās saņem pa elektronisko pastu vai uz mobilo telefonu īsziņas veidā.

Datu savākšanas apakšsistēma

Izpilda mērījumu datu savākšanas grafiku kontroles funkciju. Savākšanas procesa laikā spējīgā nodrošināt līdz 200 paralēlajām sakaru sesijām ar dažādiem objektiem. Realizē alternatīvo kanālu izvēles algoritmu, pamata kanālu darbnespējas gadījumos ar turpmāko neizmantoto kanālu aktivizāciju.

3.att. Datu savākšanas procesa konfigurācijas logs

4.att Koriģējošās informācijas (uz aktu pamāta) ievadīšanas logs

Kopīgi ar datu apmaiņu apakšsistēmu atbild par saņemto datu integrāciju no hierarhiski saistītām sistēmām. Nodrošina iespēju rezervēt un izmantot dublējošus kontūrus. Ir paredzētā iespēja datus ievadīt arī manuāli (koriģēt, papildināt u.t.t.).

Datu ticamības apakšsistēma

Apakšsistēma realizē pastāvīgu datu pārbaudi un salīdzinājumu, atbild par datu pilnīgumu un ticamību arhīvos. Ļauj kontrolēt arī patēriņu bilances datu savākšanas procesā. Ir viena no pamāta apakšsistēmām, jo krietni pieaugot informācijas apjomam, lietotājam praktiski nav iespējams laikus noteikt nekorektus datus. Apakšsistēmai ir arī savs interfeiss datu apskatei. No vienas puses tas ir monitoringa apakšsistēmas žurnāls, kurā formējas visi traucējumi sistēmas darbībā un visas kļūdas datu ticamības pārbaudes procesā. No otras puses apakšsistēmas interfeiss ļauj grafiski attēlot datu pilnīgumu un kvalitāti, izmantojot informācijas iekrāsošanu. Tā visi zaļas krāsas tonējumi atbilst labiem datiem. Citas krāsas nozīmē datu trūkumu vai jeb kāda veida kļūdas, kas norāda uz neatbilstošo informācijas kvalitāti. Pieredzējušam lietotājam nav grūti saprast, ka 8. att paradītāja shēmā dati nav reģistrēti divos uzskaites punktos par 17., 18. un 19. datumu, bet 20. datuma krāsa palīdz viņam saprast, ka objektā bija uzmontēti skaitītāji.

5.att. Datu pilnīguma un kvalitātes grafiskais attēlojums


Monitoringa apakšsistēma

Jeb kāda veida notikumu fiksācijas sistēma: traucējumu, nekorektu datu novērošanas, komunikāciju kļūdu, lietotāja darbības reģistrācija u.c. Ļauj reālā laika režīmā ziņot par notikumiem sistēmā, izsūtot izziņas uz elektronisko pastu vai SMS veidā, ieinteresētiem cilvēkiem. Notikumu žurnāla pārlūkošanas interfeiss sadalīts uz mērķa apakšpunktiem – piem. Oracle administratoriem, tīkla darbiniekiem, sistēmas inspektoriem u.t.t., kas ļauj vienreiz izvēloties apakšpunktu, nofiltrēt visas nepieciešamas izziņas (sk. 9.att.). Darbības optimizācijas nolūkos, lietotāja interfeiss ir tematiski sadalīts.

6.att. Notikumu žurnāla interfeiss ar izvēlēto punktu „Audits”, apakšpunktu „Sakāru konfigurācija” un detalizēto izziņu (ar sarkano atzīmētas lietotāja izmaiņas)
Reālā laika pieprasījumu apakšsistēma

Apakšsistēma ir radīta momentāno datu nolasīšanai no skaitītājiem un mērītājierīcēm. Izvēloties ierīci (-es), vēlamu parametru (-us) un datumu, lietotājam ir iespēja iniciēt pieprasījumu no datu savākšanas servera uz mērītājierīci un saņemot atbildi, apskatīt to, izdrukāt un eksportēt uz Excel programmatūru (sk. 10., 11., 12., 13. att.).
Lietotājam ir iespēja izmantot tekošo (aktuālo), automātiski izvēlēto sakāru kanālu, vai izvēlēties konkrētu variantu no iespējamiem alternatīvajiem kanāliem.

7. att. Skaitītāja darbības interfeiss reālā laika režīmā

8.att. Skaitītāja 30 minūšu darbības profila apskates interfeiss

9. Skaitītāja momentāno datu apskates interfeiss

10.att. Dienesta informācijas attēlojuma interfeiss (barošanas pārtraukšanas, fāzu pārslēgšanas, parametrēšanas datumi u. tml.)

Vizualizācijas apakšsistēma

Nodrošina piekļuvi pie visu apakšsistēmu darbības rezultātiem. Ir realizēta iespēja darbībai ar arhīviem, grupu veidošanai un informācijas pārskatam pa grupām, vēlamu atskaišu izveidei (sk. att. 14., 15., 16., 17.).

 

11.att. Mērījumu datu un objektu stāvokļa apskates interfeiss

12.att. Shēmu redaktora un konfigurācijas interfeiss

13.att. Atskaišu redaktora interfeiss

14.att. Excel formātā ģenerētās atskaites interfeiss